آشنایی با مزایا و معایب ساختمان های فلزی:

مزایا یک ساختمان فلزی:
مقاومت زیاد:

 مقاومت قطعات ساختمانفلزی زیاد بوده و نسبت مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است ، به این علت در دهانه هایک بزرگ سوله ها و ساختمان هاک مرتفع، ساختمانهائی که بر زمینهاک سست قرار میگیرند، حائز اهمیت فراوان میباشد . خواص یکسواخت : فلز در کارخانجات بزرگ تحت نظارت دقیقی تهیه میشود، یکنواخت بودن خواص آن میتوان اطمینان کرد و خواص آن بر خلاف بتن با عوامل خارجی تحت تاثیر قرار نمی گیرد، اطمینان در یکنواختی خواص مصالح در انتخاب ضریب اطمینان کوچک مؤثر است که خود صرفه جو یی در مصرف مصالح را باعث میشود.

_
دوام : دوام فولاد بسیار خوب است ، ساختمان فلزی که در نگهدارک آنها دقت گردد. براک مدت طولانی قابل
بهره بردارک خواهند بود.

خواصں ارتجاعی : خواصں مقروضں ارتجاعی فولاد یا تقریبی بسیار خوبی مصداقی عملی دارد . فولاد تاتنشھاک بزرگی از قانون هوک بخوبی پیروک مینماید. مثلا ممان اینرسی یک مقطع فولادک را میتوان با اطمینان در محاسبه وارد نمود. حال اینکه در مورد مقطع یتنی ارقامر مربوطه جندات معین و قابل اطمینات نمی باشد .

شکل پذیرک : از خاصیت مثبت مصالح فلزی شکل پذیرک ان است که قادرند تمرکز تنسش را که در واقع علت شروع خرابی است و نیروک دینامیکی و ضربه اک را تحمل نماید، در حالیکه مصالح بتن ترد و شکننده در مقابل این نیروها فوق العاده ضعیف اند. یکی از عواملی که در هنگام خرابی ، عضو خود خیر داده و از خرابی ناگهانی و خطرات ان جلوگیرک میکند.

بیوستگی مصالح : قطعات فلزی یا توجه به مواد متشکه آن پیوسته و همگن می باشد و ولی در قطعات بتنی صدمات وارده در هر زلزله به پوشش بتنی روک سلاح میلگرد وارد میگردد، ترکهانی که در پوششی بتن پدید می آید، قابل کنترل نیوده و احتمالا” ساختمات در پس لرزه یا زلزله بعدک ضعف بیشتر داشته و تخریب شود.

درب فلزی دو لنگه کد ۱۷
بیشتر بخوانید

مقاومت متعادل مصالح، مقاومت :

 

مصالح فلزی در کشتنش و قشار یکسات و در برش نیز خوب و نزدیک به کشش وقشار است. در تغییر وضع بارها، نیروک وارده قشمارک ، کششی قابل تعویضی بوده و همچنین مقاطعی که در بار گذاری عادک تنش برشی در انها کوچک است، در بار هاک پیش بینی شده، تحت اثر پیچشی و در نتیجه برش ناشی از ان قرار میگیرند. در ساختمانهاگ بتنی مسلح عقایعت هستند. در فشار خوب ، ولی در کشمشند و یا رد شد که است. پس در صورتی که مناطقی احتمالا تحت نیروگ کششی قرار گرفته و مسلح نشده باشد تولید ترک و خرابی مینماید.

انع حار : در ساختمانهاک بار هاک وارده توسط اسکلت ساختمان تحمل شده ، از قطعات پرکننده مانند تیغه ها و دیواره ها استفاده نمی شود. نیروک تخریبی انفجار سطوح حانل را از اسکلت جدا می کند و انرژک مخرب آشکار میشود، ولی ساختمان کلا” ویران نخواهد گردید. در ساختمانهایی بتن مسلح خرابی دیوارها باعت ویرانی ساختمان خواهد شد.

تقویت بدبیرک و امکان مقاوم سارک : اعضاء ضعیف ساختمان فلزک را در اثر محاسبات اشتباه ، تغییر مقررات و ضوابط، اجراء و …. میتوان با جویش یا پرچ یا پیج کردن قطعات جدید، تقویت نمود و با قسمت با دهانه هانی اضافه کرد.
شرایط اساس ساخت و نمس : تهیه قطعات فلزکا در کارخانجات و نصب آن در موقعیت، شرایط جوک متفاوت با تھمیدات لازمر قابل اجراء است.
سرعت نصب : سرعت نصب قطعات فلزی نسبت به اجراء قطعات بتنی مدت زمان کمترگ می طلبد .

_
برت مصالح : با توجه به تهیه قطعات از کارخانجات ، پرت مصالح نسبت به تهیه و بکارگیرک بتن کمتر است .
وزن کمر : میانگین وزات ساختمان فولادک را می توات بین 245 تا 390 کیلوگرمر بر مترمربع و یا بین 80 تا 128 کیلوگرم بر مترمکعب تخکین زد، درحالی که در ساختمانهاک بتن مسلح این ارقامر به ترتیب بین 480 تا 780 کیلوگرم
اشتعال قصا: در دو ساختمان مساوک از نظر ارتفاع و ابعاد ، ستون و تیرهاک ساختمانهاک فلزک از نظر ابعاد کوچکتر از ساختمانهاک بتنی میباشد، سطح اشغال یا فضا مرده در ساختمانهاک بتنی بیشتر ایجاد میشود.

درب فلزی کد ۳۸
بیشتر بخوانید

صریب نیروی لرزه ای : حرکت زمین در اثر زلزله موجب اعمال نیروهاک درونی در اجزاء ساختمان میشود، بعبارت دیگر ساختمان برروی زمینی که بصورت تصادفی و عیر همگن در حال ارتعاش است ، بایستی ایستایی داشته و ارتعاش زمین را تحمل کند. در قابهای بتن مسلح که وزن بیشتر دارد، ضریب نیروک لرزه اک بیشتر از قابهاک فلزک است . تجربه نشان میدهد که حتسارت وارده یریسیاحتمایهاکی کوتاه و صلب که در زمینهاک محکم ساخته شده اند زیاد است . درحالیکه در ساختمانهاک بلند و انعطاف پذیر، آنهانی که در زمینهانی نرم ساخته شده اند، صدمات بیشترک از زلزله دیده اند. بعبارت دیگر در زمینهاک نرمر که پریود ارتعاش زمین نسبتا” بزرگ است ، ساختمان هاک کوتاه نتایج به ترک داده اند و برعکس در زمینها یک سفت با پریود کوچک ، ساختمان بلند احتمال خرابی کمتر
دارند.

عکس العمل ساختمانها در مقابل حرکت زلزله بستگی به مشخصات خود ساختمان از نظر صلبیت و یا انعطاف پذیرک آن دارد و مهمترین مشخصه ساختمان در رفتار آن در مقابل زلزله، پریود طبیعی ارتعاش ساختمان است.

_
معایب ساختمان فلزی:

ضعف در دمایک زیاد : مقاومت ساختمان فلزک با افزایش دما نقصان می باید . اگر دکاک اسکلت فلزک از 500 تا 600
درجه سانتی گراد برسد، تعادل ساختمان به خطر می افند.
خوردگی و فساد فلز در مقابل عوامل خارحی: قطعات مصرفی در ساختمان فلزک در مقابل عوامل جوگ خورد ۵ شعله و از ابعاد آن کاسته میشود و مخارج نگهدارک و محافطت زیاد است.
تمایل قطعات فشارکت به کمانش : با توجه به اینکه قطعات فلزی زیاد و ابعاد مصرفی معمولا” کوچک است ، تمایل به کمانش در این قطعات یک نقطه ضعف بحساب می رسد .

درب فلزی دو لنگه طرح لادن اورجینال کد ۷۸۳
بیشتر بخوانید

جویش نامناسب : در ساختمانهای فلزی اتصال قطعات به همدیگر با جوش ، پرچ، پیج صورت میگیرد. استفاده از پیج و مهره و تهیه ، ساخت قطعات در کارخانجات اقتصادک ترین ، فنی ترین کار می باشد که در کشور ما براک ساختمانهاک متداول چنین امکاناتی مهیا نیست. اتصال با جوش بعلت عدم مهارت حواشیکارانیا، استفاده از ماشین آلات قدیمی ، عدمر کنترل دقیقی توسط مهندسین ناظر، گرات بودن هزینه آزمایش جوش و …….. برزگترین
تجربه تایت کرده است که سوله هاک ساخته شده در کارخانجات در صورت رعایت مشخصات فنی و استاندارد، این
عیب را نداشته و داراک مقاومت سازہ ایی بهتر در برابر بارهایک وارده و نیروکا زلزله است.

منابع:
1-بیتی و یتین فولادی، دکتر شمسی الدینی مجایی 2۔ رفتار و طرح لرزہ اکساختمان ھاک بٹن مسلح و فلزی، عباسں ܢܚܝܝܿܚܝܼܣܬܢ 3۔ طرح و محاسیات ایستائی – آرگ مگردیچیاں 4- سازه هاک فلزک، شابور طاحونی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *