قیمت پروفیل و قوطی

 

1397/03/21

پروفیل 10*20 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 10*25 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 10*30 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 10*40 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 20*20 – 2میل 3,450تومان
پروفیل 20*30 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 20*30 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 20*40 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 20*40 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 20*60 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 20*60 – 3میل 3,500تومان
پروفیل 25*25 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 25*25 – 3میل 3,400تومان
کانال آهن آلات حیدری @FiAhan
پروفیل 30*30 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 30*30 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 30*40 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 30*40 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 30*50 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 30*50 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 30*50 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 30*60 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 30*60 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 30*60 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 40*40 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 40*40 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 40*40 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 40*50 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 40*50 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 40*50 – 4میل 3,430تومان
کانال آهن آلات حیدری @FiAhan
پروفیل 40*60 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 40*60 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 40*60 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 40*70 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 40*70 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 40*70 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 40*80 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 40*80 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 40*80 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 50*50 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 50*50 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 50*50 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 60*60 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 60*60 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 60*60 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 60*80 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 60*80 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 60*80 – 4میل 3,430تومان
کانال آهن آلات حیدری @FiAhan
پروفیل 60*100 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 60*100 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 60*100 – 5میل 3,550تومان
پروفیل 60*120 – 3میل 3,430تومان
پروفیل 60*120 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 60*120 – 5میل 3,550تومان
پروفیل 70*70 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 70*70 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 70*70 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 80*80 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 80*80 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 80*80 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 80*100 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 80*100 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 80*120 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 80*120 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 90*90 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 90*90 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 90*90 – 4میل 3,430تومان
قوطی 100*100 – 3میل 3,400تومان
قوطی 100*100 – 4میل 3,430تومان
قوطی 100*100 – 5میل 3,550تومان
قوطی 100*100 – 6میل 3,700تومان
قوطی 100*100 – 8میل 4,000تومان
قوطی 100*100 – 10میل 4,200تومان
کانال آهن آلات حیدری @FiAhan
قوطی 120*120 – 3میل 3,400تومان
قوطی 120*120 – 4میل 3,430تومان
قوطی 120*120 – 5میل 3,550تومان
قوطی 120*120 – 6میل 3,700تومان
قوطی 120*120 – 8میل 4,000تومان
قوطی 140*140 – 3میل 3,400تومان
قوطی 140*140 – 4میل 3,430تومان
قوطی 140*140 – 5میل 3,550تومان
قوطی 140*140 – 6میل 3,700تومان
قوطی 140*140 – 8میل 4,000تومان
قوطی 140*140 – 10میل 4,200تومان
قوطی 160*160 – 6میل 3,700ت …

قیمت قوطی و پروفیل ۱۳۹۷/۱/۲۶
بیشتر بخوانید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!