قیمت میلگرد ۹۶/۹/۲۷

قیمت میلگرد امروز ۲۷ آذر ۱۳۹۶

محصول قیمت نوع وزن

میلگرد 5.5 کاشان 2,550تومان حرارتی 1تن

میلگرد 6.5 نطنز 2,500تومان حرارتی 2تن

میلگرد 6.5 کاشان 2,500تومان حرارتی 2تن

میلگرد 8 فولاد سپهر A2 6کیلو

میلگرد 8 الیگودرز 2,300تومان A2 6کیلو

میلگرد 8 کاشان A2 6کیلو

میلگرد 8 آذر فولاد امین A2 6کیلو

میلگرد 8 هیربد 2,350تومان A2 6کیلو

میلگرد 8 قزوین 2,250تومان A2 6کیلو

میلگرد 10 ساده 2,050تومان A2 4کیلو

میلگرد 10 خرمدشت 2,220تومان A2 8کیلو

میلگرد 10 آرین 2,250تومان A2 8کیلو

میلگرد 10 کاشان A2 8کیلو

میلگرد 10 امیرکبیر 2,300تومان A2 8کیلو

میلگرد 10 کلاف کاشان A2 2تن

میلگرد 10 قزوین 2,200تومان A2 8کیلو

میلگرد 10 آذر فولاد امین A2 7کیلو

میلگرد 12 ساده آیین صنعت 2,600تومان A2 6کیلو

میلگرد 12 آرین 2,250تومان A2 11کیلو

میلگرد 12 اصفهان 2,300تومان A3 11کیلو

میلگرد 12 ساده 2,500تومان A2 6کیلو

میلگرد 12 نیشابور 2,300تومان A3 11کیلو

میلگرد 12 ابهر 2,250تومان A2 11کیلو

میلگرد 12 قزوین 2,200تومان A2 11کیلو

میلگرد 12 کاشان A2 11کیلو

میلگرد 12 شمس 2,250تومان A3 11کیلو

میلگرد 12 امیرکبیر 2,300تومان A2 11کیلو

میلگرد 12 تاکستان 2,250تومان A2 11کیلو

میلگرد 12 پرشین 2,300تومان A2 11کیلو

میلگرد 12 آذر فولاد امین A3 11کیلو

میلگرد 14 ساده آیین صنعت 2,600تومان A2 8کیلو

میلگرد 14 ساده A3 7کیلو

میلگرد 14 آریان 2,080تومان A3 14کیلو

میلگرد 14 کاشان A3 14کیلو

میلگرد 14 ابهر 2,080تومان A3 14کیلو

میلگرد 14 میانه A3 14کیلو

میلگرد 14 نیشابور 2,220تومان A3 14کیلو

میلگرد 14 آریا ذوب 2,060تومان A3 14کیلو

میلگرد 14 شاهرود 2,080تومان A3 14کیلو

میلگرد 14 پرشین 2,170تومان A3 14کیلو

میلگرد 14 زاگرس 2,080تومان A3 14کیلو

درب لیزری در یزد
بیشتر بخوانید

میلگرد 14 امیرکبیر 2,090تومان A3 14کیلو

میلگرد 14 آذر فولاد امین A3 14کیلو

میلگرد 16 زرین میاندوآب 2,090تومان A3 19کیلو

میلگرد 16 ساده آیین صنعت 2,600تومان A2 10کیلو

میلگرد 16 ساده A3 10کیلو

میلگرد 16 ابهر 2,080تومان A3 19کیلو

میلگرد 16 کاشان A3 19کیلو

میلگرد 16 تبریز 2,080تومان A3 19کیلو

میلگرد 16 نیشابور 2,220تومان A3 19کیلو

میلگرد 16 شمس 2,080تومان A3 19کیلو

میلگرد 16 هیربد 2,170تومان A3 19کیلو

میلگرد 16 پرشین 2,170تومان A3 19کیلو

میلگرد 16 آریا ذوب 2,060تومان A3 19کیلو

میلگرد 16 شاهرود 2,080تومان A3 19کیلو

میلگرد 16 اصفهان A3 19کیلو

میلگرد 16 آذر فولاد امین A3 19کیلو

میلگرد 16 امیرکبیر 2,090تومان A3 19کیلو

میلگرد 18 زرین میاندوآب 2,090تومان A3 23کیلو

میلگرد 18 ساده آیین صنعت 2,600تومان A2 12کیلو

میلگرد 18 ساده A3 12کیلو

میلگرد 18 کاشان A3 24کیلو

میلگرد 18 کوثر 2,090تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 شاهرود 2,080تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 میانه A3 24کیلو

میلگرد 18 یزد 2,080تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 پرشین 2,170تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 زاگرس 2,080تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 نیشابور 2,220تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 آریا ذوب 2,060تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 امیرکبیر 2,090تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 هیربد 2,170تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 آذر فولاد امین A3 24کیلو

میلگرد 18 اصفهان A3 24کیلو

میلگرد 20 زرین میاندوآب 2,090تومان A3 28کیلو

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *