قیمت ورق امروز ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

ورق MMK ضخامت 2 میل 2.5×1.25 تهران  3,280تومان

ورق MMK ضخامت 2 میل 1×2 تهران  3,280تومان

ورق سبا 3 میل 2.5×1.25 تهران  3,250تومان

ورق سبا 3 میل 1×2 تهران  3,250تومان

ورق مبارکه 3 میل 2.5×1.25 تهران  3,270تومان

ورق مبارکه 3 میل 1×2 تهران  3,270تومان

ورق سبا 4 میل 2.5×1.25 تهران  3,250تومان

ورق سبا 4 میل 1×2 تهران  3,250تومان

ورق مبارکه 4 میل 2.5×1.25 تهران  3,270تومان

ورق مبارکه 4 میل 1×2 تهران  3,270تومان

ورق سبا 5 میل 2.5×1.25 تهران  3,250تومان

ورق سبا 5 میل 1×2 تهران  3,250تومان

ورق مبارکه 5 میل 2.5×1.25 تهران  3,270تومان

ورق مبارکه 5 میل 1×2 تهران  3,270تومان

ورق سبا 6 میل 6×1.5 تهران  3,250تومان

ورق مبارکه 6 میل 6×1.5 تهران  3,270تومان

ورق قطعات 8 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 8 میل 6×1.25 تهران  2,950تومان

ورق سبا 8 میل 6×1.5 تهران  2,950تومان

ورق مبارکه 8 میل 6×1.5 تهران  2,960تومان

ورق کاویان 10 میل 6×1.25 تهران  2,950تومان

ورق قطعات 10 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق اکسین 10 میل 6×2 تهران  2,970تومان

ورق سبا 10 میل 6×1.5 تهران  2,950تومان

ورق مبارکه 10 میل 6×1.5 تهران  2,960تومان

ورق قطعات 12 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 12 میل 6×1.25 تهران  2,950تومان

ورق اکسین 12 میل 6×2 تهران  2,970تومان

ورق سبا 12 میل 6×1.5 تهران  2,950تومان

ورق مبارکه 12 میل 6×1.5 تهران  2,960تومان

ورق اکسین 15 میل 6×2 تهران  2,970تومان

ورق قطعات 15 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 15 میل 6×1.25 تهران  2,950تومان

ورق سبا 15 میل 6×1.5 تهران  2,950تومان

ورق مبارکه 15 میل 6×1.5 تهران  2,960تومان

ورق کاویان 20 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق قطعات 20 میل 6×1.25 تهران  2,850تومان

ورق اکسین 20 میل 6×2 تهران  2,920تومان

قیمت تیرآهن ۱۳۹۸/۷/۷
بیشتر بخوانید

ورق سبا 20 میل 6×1.5 تهران  2,900تومان

ورق مبارکه 20 میل 6×1.5 تهران  2,910تومان

ورق اکسین 25 میل 6×2 تهران  2,920تومان

ورق قطعات 25 میل 6×1.25 تهران  2,850تومان

ورق کاویان 25 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق سبا 25 میل 6×1.5 تهران  2,900تومان

ورق مبارکه 25 میل 6×1.5 تهران  2,910تومان

ورق اکسین 30 میل 6×2 تهران  2,920تومان

ورق کاویان 30 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق قطعات 30 میل 6×1.25 تهران  2,850تومان

ورق سبا 30 میل 6×1.5 تهران  2,900تومان

ورق مبارکه 30 میل 6×1.5 تهران  2,910تومان

ورق اکسین 35 میل 6×2 تهران  2,920تومان

ورق کاویان 35 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق قطعات 35 میل 6×1.25 تهران  2,850تومان

ورق کاویان 40 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق اکسین 40 میل 6×2 تهران  2,920تومان

ورق کاویان 45 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق اکسین 45 میل 6×2 تهران  2,920تومان

ورق کاویان 50 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق اکسین 50 میل 6×2 تهران  2,920تومان

ورق کاویان 55 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 60 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 65 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 70 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 75 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 80 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 85 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 90 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 95 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 100 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 200 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!