تبریز - مجتمع بازار آهن
09:00 الی 18:00

قیمت پروفیل و قوطی امروز ۱۳۹۷/۵/۱۰

قیمت پروفیل

پروفیل 10*20 – 2میل 6,350تومان
پروفیل 10*25 – 2میل 6,350تومان
پروفیل 10*30 – 2میل 6,350تومان
پروفیل 10*40 – 2میل 6,350تومان
پروفیل 20*20 – 2میل 6,250تومان
پروفیل 20*30 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 20*30 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 20*40 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 20*40 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 20*60 – 2میل 6,350تومان
پروفیل 20*60 – 3میل 6,350تومان
پروفیل 25*25 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 25*25 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 30*30 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 30*30 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 30*40 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 30*40 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 30*50 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 30*50 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 30*60 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 30*60 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 30*60 – 4میل 6,250تومان
پروفیل 40*40 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 40*40 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 40*40 – 4میل 6,250تومان
پروفیل 40*50 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 40*50 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 40*50 – 4میل 6,250تومان
پروفیل 40*60 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 40*60 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 40*60 – 4میل 6,250تومان
پروفیل 40*70 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 40*70 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 40*70 – 4میل 6,250تومان
پروفیل 40*80 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 40*80 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 40*80 – 4میل 6,250تومان
پروفیل 50*50 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 50*50 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 50*50 – 4میل 6,250تومان
پروفیل 60*60 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 60*60 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 60*60 – 4میل 6,250تومان
پروفیل 60*80 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 60*80 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 60*80 – 4میل 6,250تومان
پروفیل 60*100 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 60*100 – 4میل 6,250تومان
پروفیل 60*100 – 5میل 6,500تومان
پروفیل 60*120 – 3میل 6,250تومان
پروفیل 60*120 – 4میل 6,250تومان
پروفیل 60*120 – 5میل 6,500تومان
پروفیل 70*70 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 70*70 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 70*70 – 4میل 6,250تومان
پروفیل 80*80 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 80*80 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 80*80 – 4میل 6,250تومان
پروفیل 80*100 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 80*100 – 4میل 6,250تومان
پروفیل 80*120 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 80*120 – 4میل 6,250تومان
پروفیل 90*90 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 90*90 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 90*90 – 4میل 6,250تومان
قوطی 100*100 – 3میل 6,200تومان
قوطی 100*100 – 4میل 6,250تومان
قوطی 100*100 – 5میل 6,500تومان
قوطی 100*100 – 6میل 6,500تومان
قوطی 100*100 – 8میل 6,800تومان
قوطی 100*100 – 10میل 7,000تومان
قوطی 120*120 – 3میل 6,200تومان
قوطی 120*120 – 4میل 6,250تومان
قوطی 120*120 – 5میل 6,500تومان
قوطی 120*120 – 6میل 6,500تومان
قوطی 120*120 – 8میل 6,800تومان
قوطی 140*140 – 3میل 6,200تومان
قوطی 140*140 – 4میل 6,250تومان
قوطی 140*140 – 5میل 6,500تومان
قوطی 140*140 – 6میل 6,500تومان
قوطی 140*140 – 8میل 6,800تومان
قوطی 140*140 – 10میل 7,000تومان
قوطی 160*160 – 6میل 6,500تومان
قوطی 160*160 – 8میل 6,800تومان
قوطی 160*160 – 10میل 7,000تومان
قوطی 180*180 – 8میل 6,800تومان
قوطی 180*180 – 10میل 7,000تومان
قوطی 200*200 – 8میل 6,800تومان
قوطی 200*200 – 10میل 7,000تومان

قیمت پروفیل ۱۳۹۸/۷/۳۰
بیشتر بخوانید
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
X