قیمت پروفیل 1397/11/27

پروفیل 10*20 – 2میل 5,750 تومان
پروفیل 10*25 – 2میل 5,750 تومان
پروفیل 10*30 – 2میل 5,800 تومان
پروفیل 10*40 – 2میل 5,800 تومان
پروفیل 20*20 – 2میل 5,720 تومان
پروفیل 20*30 – 2میل 5,700 تومان
پروفیل 20*30 – 3میل 5,700 تومان
پروفیل 20*40 – 2میل 5,700 تومان
پروفیل 20*40 – 3میل 5,700 تومان
پروفیل 20*60 – 2میل 5,750 تومان
پروفیل 20*60 – 3میل 5,750 تومان
پروفیل 25*25 – 2میل 5,700 تومان
پروفیل 25*25 – 3میل 5,700 تومان
پروفیل 30*30 – 2میل 5,700 تومان
پروفیل 30*30 – 3میل 5,700 تومان
پروفیل 30*40 – 2میل 5,700 تومان
پروفیل 30*40 – 3میل 5,700 تومان
پروفیل 30*50 – 2میل 5,700 تومان
پروفیل 30*50 – 3میل 5,700 تومان
پروفیل 30*60 – 2میل 5,700 تومان
پروفیل 30*60 – 3میل 5,700 تومان
پروفیل 30*60 – 4میل 5,750 تومان
پروفیل 40*40 – 2میل 5,700 تومان
پروفیل 40*40 – 3میل 5,700 تومان
پروفیل 40*40 – 4میل 5,750 تومان
پروفیل 40*60 – 2میل 5,700 تومان
پروفیل 40*60 – 3میل 5,700 تومان
پروفیل 40*60 – 4میل 5,750 تومان
پروفیل 40*80 – 2میل 5,700 تومان
پروفیل 40*80 – 3میل 5,700 تومان
پروفیل 40*80 – 4میل 5,750 تومان
پروفیل 50*50 – 2میل 5,700 تومان
پروفیل 50*50 – 3میل 5,700 تومان
پروفیل 50*50 – 4میل 5,750 تومان
پروفیل 60*60 – 2میل 5,700 تومان
پروفیل 60*60 – 3میل 5,700 تومان
پروفیل 60*60 – 4میل 5,750 تومان
پروفیل 60*80 – 2میل 5,700 تومان
پروفیل 60*80 – 3میل 5,700 تومان
پروفیل 60*80 – 4میل 5,750 تومان
پروفیل 60*100 – 3میل 5,700 تومان
پروفیل 60*100 – 4میل 5,750 تومان
پروفیل 60*100 – 5میل 5,900 تومان
پروفیل 60*120 – 3میل 5,750 تومان
پروفیل 60*120 – 4میل 5,750 تومان
پروفیل 60*120 – 5میل 5,900 تومان
پروفیل 70*70 – 2میل 5,700 تومان
پروفیل 70*70 – 3میل 5,700 تومان
پروفیل 70*70 – 4میل 5,750 تومان
پروفیل 80*80 – 2میل 5,700 تومان
پروفیل 80*80 – 3میل 5,700 تومان
پروفیل 80*80 – 4میل 5,750 تومان
پروفیل 80*100 – 3میل 5,700 تومان
پروفیل 80*100 – 4میل 5,750 تومان
پروفیل 80*120 – 3میل 5,700 تومان
پروفیل 80*120 – 4میل 5,750 تومان
پروفیل 90*90 – 2میل 5,700 تومان
پروفیل 90*90 – 3میل 5,700 تومان
پروفیل 90*90 – 4میل 5,750 تومان
قوطی 100*100 – 3میل 5,700 تومان
قوطی 100*100 – 4میل 5,750 تومان
قوطی 100*100 – 5میل 5,900 تومان
قوطی 100*100 – 6میل 6,200 تومان
قوطی 100*100 – 8میل 6,400 تومان
قوطی 120*120 – 3میل 5,700 تومان
قوطی 120*120 – 4میل 5,750 تومان
قوطی 120*120 – 5میل 5,900 تومان
قوطی 120*120 – 6میل 6,200 تومان
قوطی 120*120 – 8میل 6,400 تومان
قوطی 140*140 – 3میل 5,700 تومان
قوطی 140*140 – 4میل 5,750 تومان
قوطی 140*140 – 5میل 5,900 تومان
قوطی 140*140 – 6میل 6,200 تومان
قوطی 140*140 – 8میل 6,400 تومان
قوطی 140*140 – 10میل 6,500 تومان
قوطی 160*160 – 6میل 6,200 تومان
قوطی 160*160 – 8میل 6,400 تومان
قوطی 160*160 – 10میل 6,500 تومان
قوطی 180*180 – 8میل 6,400 تومان
قوطی 180*180 – 10میل 6,500 تومان
قوطی 200*200 – 8میل 6,400 تومان
قوطی 200*200 – 10میل 6,500 تومان

افزایش بی سابقه قیمت ها در بازار آهن آلات
بیشتر بخوانید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!