تبریز - مجتمع بازار آهن
09:00 الی 18:00

قیمت پروفیل ۱۳۹۷/۱۱/۳

قیمت پروفیل1397/11/03

 

پروفیل 10*20 – 2میل 5,250 تومان
پروفیل 10*25 – 2میل 5,250 تومان
پروفیل 10*30 – 2میل 5,300 تومان
پروفیل 10*40 – 2میل 5,300 تومان
پروفیل 20*20 – 2میل 5,220 تومان
پروفیل 20*30 – 2میل 5,200 تومان
پروفیل 20*30 – 3میل 5,200 تومان
پروفیل 20*40 – 2میل 5,200 تومان
پروفیل 20*40 – 3میل 5,200 تومان
پروفیل 20*60 – 2میل 5,250 تومان
پروفیل 20*60 – 3میل 5,250 تومان
پروفیل 25*25 – 2میل 5,200 تومان
پروفیل 25*25 – 3میل 5,200 تومان
پروفیل 30*30 – 2میل 5,200 تومان
پروفیل 30*30 – 3میل 5,200 تومان
پروفیل 30*40 – 2میل 5,200 تومان
پروفیل 30*40 – 3میل 5,200 تومان
پروفیل 30*50 – 2میل 5,200 تومان
پروفیل 30*50 – 3میل 5,200 تومان
پروفیل 30*60 – 2میل 5,200 تومان
پروفیل 30*60 – 3میل 5,200 تومان
پروفیل 30*60 – 4میل 5,250 تومان
پروفیل 40*40 – 2میل 5,200 تومان
پروفیل 40*40 – 3میل 5,200 تومان
پروفیل 40*40 – 4میل 5,250 تومان
پروفیل 40*60 – 2میل 5,200 تومان
پروفیل 40*60 – 3میل 5,200 تومان
پروفیل 40*60 – 4میل 5,250 تومان
پروفیل 40*80 – 2میل 5,200 تومان
پروفیل 40*80 – 3میل 5,200 تومان
پروفیل 40*80 – 4میل 5,250 تومان
پروفیل 50*50 – 2میل 5,200 تومان
پروفیل 50*50 – 3میل 5,200 تومان
پروفیل 50*50 – 4میل 5,250 تومان
پروفیل 60*60 – 2میل 5,200 تومان
پروفیل 60*60 – 3میل 5,200 تومان
پروفیل 60*60 – 4میل 5,250 تومان
پروفیل 60*80 – 2میل 5,200 تومان
پروفیل 60*80 – 3میل 5,200 تومان
پروفیل 60*80 – 4میل 5,250 تومان
پروفیل 60*100 – 3میل 5,200 تومان
پروفیل 60*100 – 4میل 5,250 تومان
پروفیل 60*100 – 5میل 5,600 تومان
پروفیل 60*120 – 3میل 5,250 تومان
پروفیل 60*120 – 4میل 5,250 تومان
پروفیل 60*120 – 5میل 5,600 تومان
پروفیل 70*70 – 2میل 5,200 تومان
پروفیل 70*70 – 3میل 5,200 تومان
پروفیل 70*70 – 4میل 5,250 تومان
پروفیل 80*80 – 2میل 5,200 تومان
پروفیل 80*80 – 3میل 5,200 تومان
پروفیل 80*80 – 4میل 5,250 تومان
پروفیل 80*100 – 3میل 5,200 تومان
پروفیل 80*100 – 4میل 5,250 تومان
پروفیل 80*120 – 3میل 5,200 تومان
پروفیل 80*120 – 4میل 5,250 تومان
پروفیل 90*90 – 2میل 5,200 تومان
پروفیل 90*90 – 3میل 5,200 تومان
پروفیل 90*90 – 4میل 5,250 تومان
قوطی 100*100 – 3میل 5,200 تومان
قوطی 100*100 – 4میل 5,250 تومان
قوطی 100*100 – 5میل 5,600 تومان
قوطی 100*100 – 6میل 5,600 تومان
قوطی 100*100 – 8میل 6,600 تومان
قوطی 100*100 – 10میل 6,600 تومان
قوطی 120*120 – 3میل 5,200 تومان
قوطی 120*120 – 4میل 5,250 تومان
قوطی 120*120 – 5میل 5,600 تومان
قوطی 120*120 – 6میل 5,600 تومان
قوطی 120*120 – 8میل 6,600 تومان
قوطی 140*140 – 3میل 5,200 تومان
قوطی 140*140 – 4میل 5,250 تومان
قوطی 140*140 – 5میل 5,600 تومان
قوطی 140*140 – 6میل 5,600 تومان
قوطی 140*140 – 8میل 6,600 تومان
قوطی 140*140 – 10میل 6,600 تومان
قوطی 160*160 – 6میل 5,600 تومان
قوطی 160*160 – 8میل 6,600 تومان
قوطی 160*160 – 10میل 6,600 تومان
قوطی 180*180 – 8میل 6,600 تومان
قوطی 180*180 – 10میل 6,600 تومان
قوطی 200*200 – 8میل 6,600 تومان
قوطی 200*200 – 10میل 6,600 تومان

قیمت پروفیل ۱۳۹۸/۷/۳۰
بیشتر بخوانید

 

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
X